Het derde gebod: ‘Gij zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken’ 

JHWH in goede orde in het licht geheven. Maar in het donker is de orde verstoord en de naam van God niet meer te lezen.”

 

Spreker: Arnold  Schilder, voormalig directeur van De Nederlandse Bank, hoogleraar Accountantscontrole. Hij studeerde naast theologie (hoofdvak ethiek) ook economie.

 

 

Verhef de Naam van de Levende niet levenloos…Wat is dit eigenlijk voor gebod? Hans Achterhuis schrijft er prachtige impressies over – verplichte vóórliteratuur! Is het een verbod, tegen meineed? Gaat het eigenlijk wel over de eed? Of is dat maar een onderdeel van een veel bredere oproep? Tot een betekenis-rijk leven misschien? We luisteren even naar het Hebreeuws en welke betekenissen erin meeklinken – vooral over dat ‘niet ijdel gebruiken’ , die bekende vertaling. Zoals zo vaak zijn het rijke woorden die over de kern van ons leven gaan. Ons leven met anderen, in een samenleving, geleefd met een doel en een samenhang.

En waarom dit gebod op deze plek? Waarom zo typisch tussen die andere negen, en niet een beetje aan het eind, bij die andere ‘verboden’? Wat is er dan zo bijzonder aan die Naam? Is het soms ook onze eigen levens-naam?

Van daaruit kijken we naar de jonge praktijk van de bankier eed – en ook de accountants eed. Waarom zijn die er? In welke samenhang moeten we die zien? En heeft het zin? Hoe wordt het ervaren? En wat gebeurt er als je je eed verwaarloost, schendt, leven-en krachteloos laat?

Er is een verband met gedragscodes, opleiding en opvoeding, groepsgedrag en -cultuur, tuchtrecht en straf. Ja, dat staat ook in dat gebod – misbruik wordt bestraft. Je was gewaarschuwd…